ข้อมูล eBook

ชื่อ: บุเรงนอง (กะยอดินนรธา) พ.4

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" มิติแรกให้ชื่อว่า บุเรงนองกะยอดินนรธา : ราชาเหนือราชาในสกลชมพูทวีป เป็นเรื่องของการรับรู้ในโลกทัศน์ของคนร่วมยุคสมัยระหว่างไทยและมอญ พม่าในพุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บุเรงนองมีตัวตนอยู่
มิติที่สอง บุเรงนองกะยอดินนรธา : เจ้าพม่าผู้ปล้นเอกราชไทย เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยแต่พุทธศตวรรษที่ 24 หรืออีกนัยหนึ่งตั้งแต่สมัยการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 และเมื่อมีประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่อง ไทยรบพม่า ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นมา
ในขณะที่มิติที่สาม คือ บุเรงนองกะยอดินนรธา : ขุนพลผู้ทรงเสน่ห์ นั้นเป็นเรื่องของการรับรู้ของคนไทยในปัจจุบันที่ไม่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ หากเป็นเรื่องของนิยายและบุคคลในนิยายเป็นสำคัญ"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-08 01:11