ข้อมูล eBook

ชื่อ: รูปเขียนดึกดำบรรพ์ "สุวรรณภูมิ"

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ถ้ามองจากแง่ของวิถีชีวิต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปรากฏในศิลปะถ้ำ ก็อาจกล่าวได้ว่าดำรงสืบต่อมาอีกยาวนานมากในประวัติศาสตร์ แม้ว่าวิถีคิดของคนที่สร้างศิลปะถ้ำเหล่านี้ อาจแตกต่างจากคนรุ่นหลังซึ่งเข้ามาอยู่ในรัฐและรับนับถือศาสนาสากลบางศาสนาไปอย่างมากแล้วก็ตาม แต่การทำมาหากินและเตรื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากก็ยังเหลือตกทอดสืบมา