ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน

ผู้แต่ง: อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองทุกวันนี้ที่ะช่วยให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะดำรงตนหรือกำหนดจุดยืนทางประชาธิปไตยได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนช่วยให้เห็นลู่ทางที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี   อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ถึงปัจจุบัน เป็นผู้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายวัน คอลัมน์ “ใต้กระแส” มีผลงานด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ-การเมือง ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาและด้อยพัฒนาของประเทศโลกที่สาม สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  และประวัติศาสตร์ความรู้สึก